Hukum 06 Jun 2015

Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Staff Pengajar Fakultas Hukum UIR

Nama-Nama Dosen Tetap Fakultas Hukum Per Maret 2014

NF
NO Nama Dosen Pengajar Jabatan Akademik
1 Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
Guru Besar
2 Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum.
Guru Besar
3 Dr. Thamrin S, SH., M.Hum.
Lektor Kepala
4 Dr. H. Hamdani, SH., M.Hum.
Lektor Kepala
5 Dr. H. Abd. Thalib, SH., MCL.
Lektor Kepala
6 Dr.Zul Akrial, SH., M.Hum.
Lektor Kepala
7 Dr. Zulherman Idris, SH., M.H.
Lektor Kepala
8 Dr. Efendi Ibnususiolo, SH., M.Hum.
Lektor Kepala
9 Drs. H. Abdullah, M.Hum.
Lektor Kepala
10 S. Marbun, SH., MS.
Lektor Kepala
11 Arus Surbakti, SH., MH.
Lektor Kepala
12 Dr. M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., Ph.D.
Lektor Kepala
13 Dr. H. Arifin Bur, SH., M.Hum.
Lektor
14 Dr. Hj. Sri Wahyuni, SH., M.Si.
Lektor
15 Dr. Ir. Suparto,S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H
Lektor
16 Dr. Zulkarnaini Umar, MIS
Lektor
17 Dr. H. Syafriadi, SH., MH.
Lektor
18 Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH.
Lektor
19 Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH.
Lektor
20 Dr. Ardiansyah, SH., MH.
Lektor
21 Dr. Riadi Asra Ahmad, SH., MH.
Lektor
22 Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.
Lektor
23 Hj. Azlaini Agus, SH., MH.
Lektor
24 M. Musa, SH., MH.
Lektor
25 Abdul Hadi Anshary, SH., MH.
Lekor
26 Zulkarnain S, SH., M.H.
Lektor
27 S. Parman, SH., MH.
Lektor
28 Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
Lektor
29 Desi Apriyani, SH., MH.
Lektor
30 Admiral, SH., MH.
Lektor
31 Dr. H. Saifuddin Syukur, SH., MCL.
Asisten Ahli
32 Hj. Yulida Ariyanti, S.H., Ph.D.
Asisten Ahli
33 Dr.M. Nurul Huda, SH., MH.
Asisten Ahli
34 Yuheldi, SH., MH.
Asisten Ahli
35 Endang Suparta, SH., MH.
Asisten Ahli
36 Heni Susanti, SH., MH.
Asisten Ahli
37 Roni Sahindra, SH., MH.
Asisten Ahli
38 Rahdiansyah, SH., MH.
Asisten Ahli
39 Aryo Akbar, SH., MH.
Asisten Ahli
40 WIRA ATMA HAJRI, S.H.,M.H.
Asisten Ahli
41 Meilan Lestari, SH., M.H.
NF
42 Selvi Harvia Santri, SH., M.H.
NF
43 Asri Muhammad Saleh, SH., M.Hum.
NF
44 Muslim, S.Ag., SH., MH.
NF
45 Abu Bakar Sidik, S.Ag., MH.
NF
46 Hj. Eva Nora, SH., MH.
NF
47 H.Aziun Asya'ri, SH., MH.
NF

 

[ Admin Hukum ]